PROCEDURER

FOLKEVÆRNETS PROCEDURER

Disse faste procedurer gælder for FolkeVærnet.

BEMÆRK venligst, at alle grupperinger, der påstår, at de er en del af FolkeVærnet, men følger andre procedurer end de her listede, IKKE er en del af FolkeVærnet.

ETABLERING AF LOKAL FOLKEVÆRNS – GRUPPE
Når du/I har samlet 3 folke- og fædrelandskærlige medborgere; det kan være familiemedlemmer, venner, naboer, kollegaer eller Facebook-kontakter; og I har afholdt det første møde, samt sendt info omkring:
A) jeres 3 kaldenavne (I bruger aldrig jeres rigtige navne i FolkeVærnet);
B) navnet på jeres by således, at vi kan henvise eventuelle interesserede i omegnen til jer;
C) samt en nyoprettet emailadresse (ikke jeres private, men f.eks. “værnet-vejle@outlook.dk”, el. lign.),
– så vil vi liste jer, som lokalgruppe i jeres område og vedhæfte mailadressen, så interesserede lokale kan henvende sig til jer.

FOLKEVÆRNS-GRUPPENS STØRRELSE
FolkeVærns-grupperne består af 3-15 borgere (i disse er børn under 18 år ikke talt med).  Når man op på 16 – 20 stykker anbefaler vi, at 3 – 5 stk. “går fra” og starter en ny lokal gruppe op. Modstandsfolkene anbefalede små grupper, idet deres erfaring var, at sikkerhedsrisikoen øges i takt med gruppens størrelse. Grupperne koordinerer og samarbejder dog på kryds og tværs, både lokalt og på landsplan.

PRESSEN
Borgere, der er en del af FolkeVærnet taler ikke med pressen om FolkeVærnet! Alle henvendelser fra pressen henvises høfligt til denne hjemmeside: https://folkevaernet.wordpress.com/contact. Årsagen til denne procedure er de hyppige volds- og dødstrusler, der rammer borgere, der kæmper imod befolkningsudskiftning og islamisering. Det er umenneskeligt hårdt, at leve med sådanne trusler mod egne børn og ægtefæller. Hensynet til vore kære kommer forud for hensynet til pressen. Dette håber vi pressen forstår.

SYMBOLER
FolkeVærnet bruger aldrig symboler, der minder om totalitære, fascistiske, militære og voldsforherligende ideologier og bevægelser (såsom vikingesymboler, dødningehoveder, white power / black power-symboler, nazi-symboler, islamiske symboler, okkulte symboler, osv.). Vi har vort eget symbol; der udgør en cirkel med et anker (der symboliserer at vi er forankrede i vort folk og vort fædreland), et kors (der symboliserer, at FolkeVærnet opererer ud fra kristne værdier), samt nationalflaget. Symbolet for FolkeVærnet (også kaldt Peoples Guard) kan tilpasses hvert enkelt land.

INGEN TITLER
Vi opererer ikke med titler som ”leder”, ”assistent”, ”kasserer”, ”talsmand”, el. lign. Vi opererer kun med anonyme navne såsom ”Sune”, ”Sælen”, ”Skibelund”, ”Rosen”, ”Høvlen”, ”Tante”, ”Flammen”,  ”Morseren”, ”Redderen”, ”Pilen”, ”Fyrvogteren”, osv. osv. Dvs., at enhver har fuld anonymitet og dermed kan leve i fred for volds- og dødstrusler mod familien og børnene. (Stikkere var det største problem under 2. verdenskrig og kostede desværre mange danskere livet. Stikkere kan man aldrig gardere sig 100 % imod, derfor opfordrer vi, som den gode Mærsk, til altid at udvise “rettidig omhu”. Enhver gruppe tager selvfølgelig prompte afsked med enhver, der anses som værende illoyal – og dermed en sikkerhedsrisiko). Når vi kommunikerer med FolkeVærn fra andre lokalafdelinger eller byer i vort land præsenterer vi os kun som f.eks. ”Sælen”, ”Jægeren”, ”Flammen”, el.lign. Når vi kommunikerer med afdelinger i andre lande præsenterer vi os som f.eks. ”Sælen – DK”, ”Flammen – DK”, osv. (ingen navne, adresser eller telefonnumre).

INTET MEDLEMSSKAB
Vi opererer ikke med “medlemsskab”. Vi skal ikke registreres – med risiko for, at blive forfulgt og truet. Den enkelte lokalgruppe har selv styr på, hvilke borgere, der er med til at værne folket og ikke. Kun de mest dedikerede og loyale bliver budt indenfor i de lokale grupper. Vort mål er, at FolkeVærnet bliver en naturlig del af folket. At det igen bliver naturligt for det danske folk, at værne eget folk – imod “udskiftningen af det danske folk”; imod “invasion af fremmede, der ikke vil folket noget godt”; imod nutidens største trussel “islamiseringen af folket og fædrelandet”; imod “overfald, vold, voldtægter og indbrud”, der har medført, at stadigt flere bliver bange for at færdes alene og at bo alene. FolkeVærnet består af dedikerede, loyale og ansvarsfulde borgere, der frivilligt giver af deres tid og ressourcer, for at være med til at sikre eget folks og fædrelands etniske, kulturelle, religiøse og nationale overlevelse.

ALDER
Alle kan være en del af FolkeVærnet. Lige fra nyfødte Emma til den 101-årige Valdemar. Alle under 18 år skal være i følge med forældrene. Ingen under 18 år er med i Rekogniserings- og Sikkerheds-patruljer eller Strategimøder. FolkeVærns-grupperne SKAL bestå af folk i alle aldre. Både de ældres livserfaring og visdom, samt de unges gå-på-mod og styrke er nødvendige for at vort folk kan overleve.

MØDER
Møderne kalder vi Folkemøder. Dvs. at folket møder folket – for folkets skyld.

Formål: Der er 2 formål med vore møder.
1. At skabe et stærkt folkeligt fællesskab (et folk der ikke står sammen – falder sammen).
2. At tale om og planlægge, hvorledes vi bedst værner om vort folk, først og fremmest i vore nabolag og i vor by.

Mødestedet: Er underordnet, så længe mødestedet er trygt og i umiddelbar nærhed af deltagerne.

Aktiviteter: De enkelte afdelinger aftaler selv, hvorvidt man kun mødes til kaffe eller til spisning. Afdelingerne aftaler også, hvornår der afholdes henholdsvis Værne-møder (kun for aktive deltagere) eller Familie-møder (der består af fællesspisning, fællessang, folkedans og masser af gode snakke, hvor hele Familien, fra 0 – 100 år, deltager. Vore Ældre nyder stor respekt i FolkeVærnet. De har slidt og slæbt for at opbygge og værne om vort folk og vort fædreland. Familiens Ældre inviteres med til alle Familie-møder og hentes og bringes af os. Kender vi Ældre naboer, der bor alene, inviterer vi også dem med til vore Familie-møder. Loyalitet mod og omsorg for Familie, Folk og Fædreland kendetegner os.

Obligatoriske Programpunkter ved Møderne:
1. Velkomst: I FolkeVærnet har vi en høflig og omsorgsfuld omgangstone.
2. Oplysning: Oplysning om det emne vi skal diskutere. Det kan være i form af en taler, en underviser, en video, avisartikler, information på nettet, en bog, etc.
3. Planlægning: Vi planlægger vore aktiviteter ud fra folkets behov og ønsker. Er der ældre, unge, enlige mødre, forretningsindehavere, el. andre, der beder os om hjælp, så drøfter vi hvad vi, indenfor lovens rammer, kan gøre for at hjælpe dem. Vi samarbejder gerne med myndighederne, men lader aldrig vort folk i stikken.
4. Sang: Vort folks salme- og sangskat skal styrkes og fremmes. Og det gør vi ved at synge ved hver en lejlighed der byder sig. Vi behøver ikke instrumenter, men er der nogen, der kan spille på et instrument, så er de velkomne til at medbringe det til møderne. Når vore børn og unge kan synge med på alle sangene anser vi denne mission for at være vellykket!
5. Afsked: Vi trykker hånd ved afsked. Dette gælder også vore børn og unge. Respektfulde hilsener er en del af vort folks værdi- og kultur-arv.

NUL VOLD
Der er NUL vold i FolkeVærnet. Voldelige medlemmer bliver prompte smidt ud.

UNDTAGELSEN er nødværge / selvforsvar i forbindelse med Straffelovens §13, der også kaldes NØDVÆRGE-paragraffen. I Nødværgeparagraffen står der følgende:

§ 13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, HVIS de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt ELLER overhængende uretmæssigt angreb; og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt.

Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovlig nødværge, bliver han dog straffri, HVIS overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse.

Stk. 3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde at skaffe LOVLIGE PÅBUD adlydt, iværksætte en LOVLIG PÅGRIBELSE eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning (Det vil, i vort tilfælde, sige: ”At hindre, at en voldsmand, en kriminel eller en voldtægsmand stikker af inden politiet ankommer”).

Bliver du overfaldet af 5 mand, der bryder ind i dit hjem, så kan du naturligvis slippe afsted med voldsommere nødværge, end hvis en hønefuld, midaldrende og spinkel kontor-nusser, med spaghettiarme, bliver lidt for nærgående og ”aggressiv” overfor dig på en pub.

Bliver du overfuset OG fysisk angrebet af andre, der har provokeret, råbt og truet, ser situationen selvfølgelig også helt anderledes ud end hvis du bliver angrebet fordi DU SELV har været provokerende, råbt og virket truende.

Kort og godt: BRUG DIN SUNDE FORNUFT!

Det er AFGØRENDE, at hver enkelt forstår forskellen INDEN vedkommende bliver en del af jeres lokale afdeling! AL nødværge handler om at tilpasse forsvaret til det angreb du bliver udsat for. Det ligger dog helt fast, at en mundtlig trussel IKKE er nogen undskyldning for at angribe nogen. Du må altså ikke tæve en anden person bare forbi vedkommende har kaldt dig meget grimme ting eller truet dig med død og elendighed. Er I i tvivl, så spørg jeres lokale politi.

NÅR man er ude i et ærinde, der hedder ”Værn og tjen dit folk!”, så KRÆVER det, at man er mentalt stærk nok til, at kunne tåle langt mere end de fleste. Politifolk, fængselsbetjente og offentligt ansatte bliver hver eneste dag udsat for de grimmeste skældsord og trusler man kan forestille sig, uden at gå amok. Den samme mentale STYRKE kræves af os. Personlige fornærmelser og trusler imod OS er vi kolde overfor. Vi er ude for at beskytte VORT FOLK! Vores opgave er ene og alene, at sørge for, at ingen får lov til at gøre VORT FOLK noget ondt!

SIKKERHEDSPATRULJE
1. Vi sørger for, at vi IKKE er synlige i gadebilledet. Vi er ikke ”En bande” der marcherer op og ned ad gaderne i fuld uniform. Vi er iført helt almindeligt hverdagstøj så vi kan falde i et med omgivelserne.

2. Vi opholder os oftest i biler. Enten parkeret på udsatte steder eller på langsom patrulje rundt i byen. Vi skifter biler fra gang til gang eller, om nødvendigt, midt under en patruljering.

3. Hver patrulje består af minimum 8 mand (enten alle i biler eller nogle i biler og andre på gaden). Man er ALTID minimum 2 mand i følgeskab!

4. Vi kommunikerer via mobil (husk headset) og er aldrig længere væk fra hinanden end at alle 8 kan være hos hinanden i løbet af 1 minut. Vi anbefaler jer at bruge Cell 411 eller lignende, når I er på patrulje (https://getcell411.com).

5. Hver mand på sikkerhedspatrulje bærer så vidt muligt et skjult kamera; f.eks. i et knaphul, i en kasket, på brillerne, el.lign. Overfald og nødværge skal kunne dokumenteres, så des flere kameraer des bedre. Disse kameraer fås billigt på f.eks. Amazon, Aliexpress, osv.

6. Da det flyder med våben på gaderne, flere er blevet stukket ned og skudt og selv personale på asylcentre har benyttet stik-sikre veste, anbefaler vi alle (så vidt muligt) at være iført skud- og stik-sikker vest indenunder tøjet (disse er også til salg på nettet). Vi skulle helst komme helskindet hjem til vore børn og vor familie igen.

7. Inden vi kører ud aftaler vi, hvor i byen, der er mest brug for vores sikkerhedsskabende tilstedeværelse.

REKOGNISERINGS-ENHED
Udover, at Danmarks Folkevalgte tillader, at det danske folk systematisk bliver udskiftet med udenlandske folkeslag, tillader Danske Folkevalgte også, at landets grænse står pivåben, således at enhver udenlandsk kriminel, voldsmand, voldtægtsmand og morder, frit kan vade ud og ind over den danske grænse. Vort land er ikke sikkert og trygt mere. Utallige ofre og pårørende sidder tilbage i frygt for igen, at møde de gerningsmænd, som politiet aldrig har fundet. Vore Rekogniserings-enheder, der ofte består af dygtige IT-folk, veteraner og strateger, gør alt vi kan for at spore og finde de forbrydere danske myndigheder tilsyneladende ikke kan finde. Vi opererer ud fra samme procedurer som Sikkerheds-patruljerne.

INDGRIBEN
Når nogen bliver truet, chikaneret eller angrebet så værner / beskytter vi den eller dem, der er under angreb. Hvis vi på forhånd fornemmer, at “der er noget under opsejling” sørger vi for at underrette politiet, samt at ringe efter egne forstærkninger (dvs. andre FolkeVærns-grupper, der står standby). Hvis politiet ikke har tid eller ankommer for sent, er det os (Folket), der bærer ansvaret for, at der ikke sker os (Folket) noget.

TRÆNING
Der er obligatorisk træning 1 gang om ugen (medmindre man er syg eller på ferie). Træningens fokusområder er:

1. Hurtighed
2. Styrke
3. Og det, at kunne beskytte sig imod, afvæbne og pasifisere flere angribere (så vidt muligt uden at forvolde skade).

I lejer en lokal træner, der kan kan løse ovenfor beskrevne opgave og træner, for så vidt muligt, altid udendørs (på en fodboldbane, i en park, på en strand, i hinandens haver; eller hvor I nu mener I kan træne i fred). Hvis det ikke lykkes jeres gruppe, at finde en personlig træner, må I ty til et af de lokale Selvforsvarstrænings-centre. For egen og andres sikkerheds skyld kommer man ikke med på gadepatrulje før man har været med til selvforsvarstræning 4 gange og har rimeligt styr på, at afvæbne og pasifisere en evt. angriber. Ud over den faste ugentlige træning er der intet til hinders for, at man mødes yderligere 1-2 gange om ugen for at træne det man har lært og investere tid i, at styrke det folkelige fællesskab.

VORES SANGSKAT
Vi synger hver gang vi holder møder. Hvorfor? Fordi vort folk har en fantastisk salme- og sang-skat, som vi ønsker at holde i live og videregive til kommende generationer. Sangskatten udtrykker vort folks historie og vort folks fællesskab. Vores favorit er: ”Altid frejdig når du går!” Det var en sang, der holdt modstandsfolkenes mod oppe i svære tider. Du kan lytte til den her: https://www.youtube.com/watch?v=n8jcj3Ct_-c. Andre af vore favoritter er: “I Danmark er jeg fødthttps://www.youtube.com/watch?v=B4Z7Ps3EVeQ, “Danmarks Frihedssang” https://www.youtube.com/watch?v=faNjnJAwl34 og: “Den danske sang er en ung blond pige” https://www.youtube.com/watch?v=RB7kALvkvFk.

VORES HISTORIE
Både vi og vore børn skal kende vort folks og vort fædrelands historie, samt de historiske verdensbegivenheder, der har formet vor historie. Til vore Familie-møder er det oplagt, at invitere talere, der levende kan fortælle om vor historie eller at vise historiske videoer (projektor på storskærm). Her et par video-forslag:
Romerriget: https://www.youtube.com/watch?v=EIxE332XQqA
Livet som Viking: https://www.youtube.com/watch?v=iVvE9SUsBug
Islamiske angreb mod Europa: https://www.youtube.com/watch?v=7-cPxNkrD9k&t=359s
Islamiske angreb mod Europa: https://www.youtube.com/watch?v=cMjUFBYEzqQ&t=36s
Islamisk erobring af Europa: https://www.youtube.com/watch?v=6YZYT6xEb04
Islamiske angreb mod Skandinavien: https://www.youtube.com/watch?v=UOPYiG_FOe4
Sådan startede Hvidstengruppen: https://www.youtube.com/watch?v=F1XqAPr9d_4
Danmarks Jægerkorps: https://www.youtube.com/watch?v=PzoHHaPs1Vs
Danmarks Frømandskorps: https://www.youtube.com/watch?v=6mtgeN2u8xw

GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER
Vi er Folket. Vi er hverken højreorienterede eller venstreorienterede. Vi er hverken hadefulde, fobiske eller racistiske. Og når nogen slynger sådanne beskyldninger imod dig skal du være opmærksom på, at det enten skyldes, at vedkommende selv er hadefuld, fobisk og racistisk eller, at vedkommende er helt på bar bund, når det kommer til bl.a. viden vedr. befolkningsudskiftningen, samt vedr. totalitære, fascistiske erobringsideologier, der destruerer folkeslag og deres fædrelande. At engagere sig i debatter med mennesker, der er helt på bar bund, er spild af ressourcer, så vi anbefaler, at du i stedet deler følgende informations-videoer med dem og oprigtigt opfordrer dem til at se dem igennem:

Islam er designet til at udrydde Kristendommen:
https://www.youtube.com/watch?v=iYkrtqt5J-M&t=92s

I moskéer og islamiske kredse tales og prædikes, der had og død over alle, der ikke er muslimer: http://raymondibrahim.com/2017/04/14/christians-slaughtered-egypt

Sådan destrueres Europa – bid for bid, INDTIL vi sætter en stopper for vanviddet:
https://www.youtube.com/watch?v=5G2whDHvOKc 

Sådan udskiftes Europas og Skandinaviens oprindelige folkeslag med arabere og afrikanere: https://www.youtube.com/watch?v=zEzVBKZxGRM

Kristen og pascifist? Må en Kristen forsvare sig?
https://www.youtube.com/watch?v=UrjKcQBmlxo

De enkelte FolkeVærns-grupper har fokus på at opmuntre hinanden, hjælpe hinanden, rekruttere for hinanden og sammen planlægge arrangementer, der styrker folkets sammenhold og kultur. Des flere FolkeVærns-grupper der bliver etableret i jeres by, des større indflydelse får vort Folk.

INFO
For yderligere informationer kan man kontakte os her:
https://folkevaernet.wordpress.com/contact/

PS. Lokalafdelinger, der ikke holder sig indenfor vore procedurer og ikke tager imod vejledning og korrektion, er ikke en del af FolkeVærnet. FolkeVærnets lokalafdelinger kan genkendes på overholdelse af ovenstående procedurer.

Reklamer